Vedicfolks

Ashta Lakshmi

Ashta Lakshmi Mantras

Aadhi Lakshmi

Dwibhujam cha dwinethram cha sa abhyam, varadanwitham,
Pushpa mala dharam, devim ambhujasana samsthitham,
Pushpa thorana samyuktham, prabha mandala manditham,
Sarva lakshana samyuktham, sarvabharana bhooshitham,
Peethambaradharam devim makute charu bandhanaam,
Sthano nadhi sama yuktham parswayor dheepa shakthikam,
Soundarya nilayam, shakthim, Adhi lakkshmeem aham Bhaje.,

Gaja Lakshmi

Chathur bhujam, dwinethram vara abhaya karanvidham,
Abja dwaya karambhojam, abjasana samasthitham,
Sasi varna kadobabhyam plavyamanam maha sriyam,
Sarvabharana shobhadyam shubra vasthorthareeyakam,
Chamara graham naribhi sevitham, parswayor dwayo,
Aapada lambhivasanam karanda makutam bhaje.,

Dhana Lakshmi

Kirreda makudopetham, swarna varna samanvitham,
Sarvabhara samyuktham, sukhasana manvitham,
Paripoornam cha kumbham ch a dakshinena karenathu,
Chakram banam cha thamboolam thada vama karenathu,
Sankham padmam cha chapam cha gandikam api dharineem,
Sath kanchukastha neem, dhyayeth danalakshmeem manoharam.,

Dhanya Lakshmi

Varadhabhya samyuktham, kireeda makudojjwalam,
Ambujam che akshu chaleem vaa kadali phala dronikam,
Pankajam daksha vamethu, dadhanaam Shukla roopineem,
Krupa moorthim jadachoodam sukhasana samsthitham,
Sarvalangara samyuktham sarvabhara bhooshitham,
Mada matham manohari roopam, dhanya sriyam bhaje.,

Santhana Lakshmi

Jada makuta samyuktham sthidasana samanvitham,
Abhayam gadgam chaiva poorna kumbham bhuja dwaye,
Kanchugam chanda veeram cha moukthikam chapi dharineem,
Dheepa chamara nari bhi sevitha m, parsvayor dwayo,
Bala senathi sangase karuna pooridananaam,
Maha rajnim cha Santhana Lakshmim ishtartha sidhaye.,

Veera Lakshmi

Ashta bahu yutham lakshmim simhasana vara sthitham,
Thaptha kanchana sangasam, kireda makudojjwalam,
Swarna kanchuka samyuktham satha veera dharam thadha,
Abhayam varadam chaiva bhuja bhuja yos samyavayo,
Chakram soolam cha banam cha sankham chapam kapalakam,
Datheem Veeralakshmim cha nava thalathmikam Bhaje.,

Vijaya Lakshmi

Ashta bahu yudham devim simhasana varasthitham,
Sukhasanam sukesim cha kireeda makudojjwalam,
Shyamangim, komalaa karam sarvabharana bhooshitham,
Gadgam, pasam gadha chakram varadam vama hasthake,
Kedakam changusam sankham varadam vama hasthake,
Raja roopa dharam shakthim Prabhu soundarya shobhitham,
Hamsaroodam smareth devim vijayam vijayapthaye.,

Maha Lakshmi

Chathur bhujam Maha Lakshmim gaja yugma supoojitham,
Padma pathra nayanam, varabhaya karojjwalam,
Oordhwa dhwaya kare chabjam dadatheem shkla vasthrakam,
Padmasane sukhaseenam bhajeham sarva Mangalam.,