Ashta Matrika Moola Mantra

 

Brahmani Moola Mantra:

 

Hamsarudha prakarrtavaya sukastraka-mandala

Sutram cha pusthakam ghate urdhva-hastha advaye shubhe (Rupamandana)

 


Vaishnavi Devi Moola Mantra

 

Vaishnavi Vishnu saddasi Garudapasi samsthitha

Chaturbhuja varada shankha chakra gadadhara (Rupamandana)

 


Maheswari Moola Mantra

 

Maheshwari prakarrtavaya Vrishabasana samasthitha

Kapala shula khatvanga varada cha chaturbhuja  (Rupamandana)


Indrani Moola Mantra

 

Indrani Indra-sadrishi vajra-shlu-gada dhara

Gajasngata Devi lochanirvasu bhivrta (Rupamandana)


Varahi Moola Mantra

 

Om aim glaum aim namo bhagavati

vartali vartali varahi varahi varahamukhi varahamukhi andhe andhini namah

rundhe rundhi namah jambhe jambhini namah

mohe mohini namah stambhe stambhini namah

sarvadushta prada dushtanam sarvesham sarvavak chitta

shatkarmukha gati jihva stambhanam kuru kuru shighram vashyam kuru kuru

aim glaum thah thah thah thah hum phat swaha||

 


Kaumari Moola Mantra

 

Kumaara rupa Kaumari mayura bar vahana

Raktha vastra dhara padma-shula-shakthi-gandhara eti Kaumari (Rupamandana) ||

 


 

Chamundi Moola Mantra

 

Dastrala kshindeha chagatrakarshana bhimrudani

Dig-bahuksham kushisa musalan chakra marganaum//

Ankusha bibharti khadgam daksnesvatah

Khetaasa dhanurdandam kutharam chalti bibarti//

Chamunda pretaga raktha bikratasyahi bhusanath

Dvibhuja prakatray kartika karyamnuintra //

 


Narasimhini or Pratyangira Moola Mantra

 

OM KSHAM PAKSHA JWAALAA JIHVE(Y)

KAARALA THAMSHTTRE(Y) KAALARAATHRI PRATHYANGIRE(Y)

KSHAM HREEM HOOM PAT||


How to Organize Ashta Matrika Maha Homam:

 

To conduct Ashta Matrika Maha homam, one should seek support from a leading Vedic firm for obtaining optimum results. Vedic folks is a reputed Vedic consulting company which helps to organize the homam with powerful mantras and fire rituals. 24/7 online support is available for those who want to book the homam in advance. Live T V shows are also offered for watching the homam from anywhere.

Visit Website: http://www.vedicfolks.com/life-time-management/karma-remedies/homams/ashta-matrika-maha-yagna.html