Vedicfolks

Ganesa Namaskara Stotram

Ganesa  Namaskara  Stotram

1.Ganesam, Ekadantham  cha Herambham, Vighna Nayakam,

Lambodharam, soorpakarnam  Gaja Vakthram, Guhagrajam

 
2.Ashtakhartham  cha puthrasya  srunu mathara  hara priye,

Stotraanaam sara bhootham  cha sarva vighna haram param.

 
3.Jnanartha vachako gascha nascha nirvana vachaka,

Thayor eesam para brahma ganesam pranamamyaham.

 
4.Yeka sabdha pradhanartho Danthascha  bala vachaka,

Balam pradhaanam sarvasmaad Ekadantham namamyaham,

5.Dheenartha vachako  hesacha rAmbha palaka   vachaka,

Palakam dheena lokaanaam Herambham pranamamyaham.

 
6.Vipathi vachako Vighno nayaka khandanarthaka,

Vipath khandana karam tham prana may  Vighna Nayakam .

 
7.Vishnu dathaischa  naivedyair  yasya   lambham purodaram,

Pithra dathaischa vividham vandhe Lambodharam cha tham.

 
8.Soorpakarai cha yath karnou, vighna varana karakou,

SAmpadhou Jnana roopou  cha soorpa karnou  Namayaham.

 
9.Vishnu prasadam munina datham  yan moordhni pushpakam,

Thad Gajendra mukham kantham Gajavakthram namayaham.

10.Guhyagre    cha jathoyam  aavirbhootho Haralaye  ,

Vandhe Guhagrajam devam, sarva deva agra  poojitham.

 

Phala sruthi

Yethan namashtakam Durge  nana Shakthi yutham param,

Yethan namashtakam stotram nanartha   sahitham shubham

 
TRisandhyam ya paden nithyam sa sukhi sarvadhaa  jayi,

Thatho vighnaa palaayanthe  vainatheya adhyadhoragha .

 
Ganeswara prasadena maha jnani bhaved druvam,

Puthrarthi labhathe  puthram , bharyarthi kusalam sriyam
 

Maha jada  kaveendrascha vidhyaavaamsa   bhaved druvam,

Puthra thwam pasya vedhe thadhaa kopam cha na kuru.