Vedicfolks

Lord Maha Vishnu

Lord Maha Vishnu Mantras

“Om Namo Bhagavate Vasudevaya”

“Om Namo Narayanaya”

“SHAANTAAKAARAM BHUJAGASHAYANAM
PADMANAABHAM SURESHAM

VISHWAADHAARAMGAGANASADRASHAM
MEGHAVARNAM SHUBHAANGAM

LAKSHMIKAANTAM KAMALANAYANAM
YOGIBHIRDHYAANAGAMYAM

VANDE VISHNUM BHAVABHAYAHARAM

SARVALOKAIKANAATHAM “.

Vishnu- Gayatri Mantra

“Aum Narayanaye Vidmahe

Vasudavaye Dhimahi

Tanno Vishnu Prachodayat”.