Vedicfolks

Ramashtakam

Ramashtakam

Bhaje visesha sundaram, samastha papa khandanam,

Swabhaktha chitha ranjanam, Sadaiva rama madvayam. 

                  

Jatakalapa Shobhitham, Samastha papa nasakam,

Swabhaktha bheethi bhanjanam, Bhajeha  rama madvayam.       

            

Nija swaroopa bhodhakam, krupakaram bhavapaham,

Samam shivam niranjanam, Bhajeha rama madvayam.       

                    

Saha prapancha kalpitham, hyanamaroopa vasthavam,

Nirakruthim niramayam, Bhajeha  rama madvayam.             

                         

Nishprapancha, nirvikalpa, nirmalam, niramayam,

Chideka roopa santhatham, Bhajeha  rama madvayam.    

                                   

Bhavabdhipotha roopakam, hyasesha deha kalpitham,

Gunakaram, krupakaram, Bhajeha rama madvayam.           

                            

Maha vakhya bodhakair  virajamana vakpadai,

Parabrahma vyapakam, Bhajeha rama madvayam.            

                             

Shiva pradham sukhapradham, bhavaschidham bramapaham,

Virajamana desikam, Bhajeha rama madvayam.                 

                        

Ramashtakam padathi ya sukaram supunyam,

Vyasena bhashithamidham, srunuthe manushya,

Vidhyam sriyam vipula soukhyamanantha keerthim,

Samprapya deha vilaye labhathe cha moksham.