Vedicfolks

Shiva Shankara Stotram

Shiva Shankara Stotram

1.Athibheeshana   katu bhashana yama kinkara patalee-,

Krutha thadana pari peedana maranagama samaye,

Umaya saha mama chethasi yama sasana nivasan,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.

 
2.Asad indriya vishayodhaya sukha sathkrutha sukruthe,

Paradhooshana, pari mokshana, krutha pathaka vikruthe,

Samanaana  bhava kanana  nirather bhava saranam,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.

 
3.Vishayaabhidha badisayudha pisithayithasukhatho,

Makarayitha gathi samsruthi krutha sahasa vipadham,

Paramalaya paripalaya  parithapithamanisam,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.

 
4.Dayitha mama dhuhitha mama janani mama janako,

Mama kalpitha mathi santhathi marubhoomishu niratham,

Girija mukha janitha sukha vasathim kuru sukhinam,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.

 
5.Jani nasana mruthimochana Shiva poojana nirathe,

Abhitho adrusa midhameedrusa maha mahava ithihaa,

Gaja kachapa janithasrama vimalee kuru sumathi,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.

6.Thwayi thishtathi  sakala sthithi  karunathmani hrudaye,

Vasu margana  krupane Kshana  manasaa shiva vimukham,

Aakrutha aahnika  suposhaka mavathad giri suthayaa,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.

 
7.Pithara vathi sukha da vithi  sisunaa krutha hrudayou,

Shivaya  hrutha bhayake  hrudhi janitham  thava sukrutham,

Ithi may shiva Hrudayam  bhava bhavathath  thava dhayaya

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.

 
8.Saranagatha bharanasritha  karunamrutha  jaladhe,

Saranam thava Charanou  shiva mama  samsruthi vasathe,

Parichinmaya  jagadhamaya  bhishaje nathiravathaath,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.

9.Vividhaadhi  bhirathi bheethi  bhira krutha adhika sukrutham,

Satha koteeshu  narakadhishu  hatha pathaka vivasam,

Mruda maamava  sukreethi  bhava shivayaa saha krupayaa,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.

 
10 Kali nasana gara lasana  kamlasana vinutha,

Kamalapathi  nayanarchitha  karunakruthi charana,

Karunakara muni sevitha bhava sagara harana,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.
 

11.Vijithendriya vibhudarchitha Vimalambuja charana,

Bhava nasana bhaya nasana Bhajithangitha hrudaya,

Phani bhooshana muniveshana madanathaka saranam,

Shiva Shankara, Shiva Shankara  Hara may duritham.