Vedicfolks

Aanjaneya

 

 

Audio Version

 

 

Sri Aanjaneya Stotram

 

Sarva Kalyana Dhaatharam Sarvaapadhga Navaarakam
A Para Karuna Murthim Aanjanaeyam Namamyaham

 

Anjana Garbha Sambudham Kumaran Brahma Chaarinam

Dhusta Graha Vinaasantham Hanumantham Upaasmayae

 

Rama Dhutha Mahatheera Rudhra Veerya Samuthbhava

Anjana Garbha Sambudha Vayu Putra Namosthuthe

 

Budhir Balam Yaso Dhairyam Nirbha Yathwam Arokadha

A Jadyam Vak Paduth Wancha Hanumath Smaranath Bhaveth.      

 

Anjana Nandanam Veeram Janaki Soka Nasanam

Kapeesa Maksha hantharam Vande Lankaa Bhayangaram.              

 

Mano Javam Marutha Thulya Vaegam

Jithaendriyam Buddhi Matham Varishtam

Vathaat Majam Vanara Yudha Mukhyam

Sree Rama Dootham Sirasa Namam

 

Ullangya Sindhoh Salilam Saleelam Yah Shoka Vanhim Janakatma Jaayaah
Aadhaya Taenaiva Dhadaaha Lankaam Namaami Tam Praan Jalira Aanjaneyam

 

Anjaneya Madhi Patalananam Kanchanadri Kamaneeya Vigraham

Parijatha Tharu Moola Vaasinam Bhavayami Bhava Mana Nandanam

 

Yatra Yatra Raghu Nada Keerthanam

Thathra Thathra Krutha Mastha Kaanjalim

Bhashpa Vari Pari Poorna Lochanam

Maruthim Namatha Raksha Santhakam. 

 

Asaadhya Sadhaka Swamin Asaadhyam Thavakim Vadha
Rama Dootha Krupa Sindho Mathkaryam Sadhayap Prabho