Vedicfolks

Goddess Durga

 

Audio Version

 

 

Sri Durga Saptha Sloki

 

Om asya Sri Durga saptha sloki sloka manthrasya -
Narayana rishi , anushtup Chanda,
Sri Maha Kali , Sri Maha Lakshmi ,Sri  Maha Saraswathyo devathah ,
Sri Duga preethyartham saptha sloki Durga pate viniyoga

Om Jnaneenaam api chethamsi  , devi bhagwathi hi sa,
Bala-dha-krushya  mohaya  Maha maya prayachathi.

Om Durge smrutha harasi bheeth-imasesha jantho,
Swasthaih smruthaa mathi matheeva shubha dha-dhasi,
Daridrya dukha bhaya harini ka twa-dhanya,
Sarvopa kara kara-naya sadar-dra chitha.

OmSarva mangala mangalye, Shive, sarvartha sadhake,
Saranye triambike Gowri narayani namosthuthe.

Om Saranagatha deenaartha, parithrana parayane,
Sarvas-yarthi hare devi, narayani namosthuthe.

Om Sarva swaroope sarveshe, sarva shakthi samanvithe,
Bhayebhya sthra-hino devi, durga devi namosthuthe.

Om Roganseshanapahamsi thushta,
Rushta thu kaman sakalan abheeshtaan,
Twama-sree-thanaam na vipannaranam,
Twama-sritha hyasrayatham prayanthi.

Om Sarva Badha prasamanam trilokya-sya akhil-eswari,
Evameva thwaya karyamasmad vairi vinasanam.

Om Santhih Santhih Santhih

Ithi Sri Durga Saptha Sloki Sampoornam