Vedicfolks

Lord Krishna


 

Audio Version

 

 

Sri Krishnashtakam

 

Vasudeva Sutam Devam 
Kamsa Charoona Mardhanam
Devakee Paramanandam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Atasee Pushpa Sankasham 
Hara Noopura Shobhitam
Ratna Kankana Keyooram 

Krishnam Vande Jagadgurum

Kutilalaka Samyuktam 
Poorna Chandra Nibhananam
Vilasat Kundala Dharam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Mandaragandha Samyuktam 
Charuhasam Chaturbhujam
Barhipinchavachoodangam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Utphula Padma Patraksham 
Neelajeemoota Sannibham
Yadavaanam Shiroratnam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Rukmini Kelisamyuktam 
Peetambara Sushobhitam
Avapta Tulasi Gandham 

Krishnam Vande Jagadgurum

Gopikanam Kuchadwandwa 
Kukumankita Vakshasam
Shri Niketam Maheshwasam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Shri Vatsankam Mahoraskam 
Vanamala Virajitam
Shanka Chakra Dharam Devam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Krishnashtaka Midam Punyam 
Prata Rutthaya Yah Pathet
Koti Janma Krutam Papam 

Sadyva Evavi Nasyathi