Vedicfolks

Sri Rama Kavacham

Sri Rama Kavacham

1.Aajanu bahum aravindalayathaksham,

Aajanma  shuddha  rasa  hasa mukha prasadam,

Shyamam  graheeths sara chapa  mudhara roopam,

Ramam  sa ramamabhiramamanusmarami.

 
Asya Sri Rama Kavachasya  Agasthya rishi , anushtup Chanda , Sita lakshmnaopetha  Sri Ramachandra devathaa, Sri Ramachandra prasada sidhyarthe  jape viniyoga.

Dhyanam

2.Neela jeemootha sangasam Vidhyud varnambara vrutham,

Komalangam  Visalaksham  yuvannam athi sundaram,

3.Seetha  soumithri  sahitham  jata  makuta dharinam,

Sasi thoona  dhanur bana panim   dhanava mardhanam.

 
4.Yadha chora bhaye  , shatru bhaye thadhaa,

Dhyathwaa Raghupathim  krudham  kalanala  sama prabham.
 
 
5.Cheera krishnajina dharam  , basmodhoolitha vigraham,

Aakarna  krushta  shikha kodanda bhuja manditham.

 
6.Rane ripun Ravanadheem  stheeshna  margana vrushtibhi,

Samharantham  Maha veera mugra maindra Radha sthitham.

 
7.Lakshmanaadhyair maha veerai  vrutham  Hanumadhadhibhi,

Sugrwvadhyair  Maha veerai  shaila  vruksha  karodhyathai

 
8.Vegath karala  humkarair bhubhukara maharavai,

Nadhadhbhi  parivadhadhbhi  samara Ravanam prathi,

 
9.Sri Rama shatru sandhaan  may hana  mardhaya , khadhaya,

Bhootha  pretha  pisachadheen  Sri Ramasu vinasaya.

 
10.Yevam dhyathwa  Japed Rama Kavacham  Sidhi Dhayakam,

Sutheeshna  vajra kavacham srunu Vakshyamyanuthamam.

 
Adha kavacham

11.Sri Rama pathu  may moordhni  poorve  cha Raghuvamsaja,

Dakshine  may Raghuvara  , Paschime pathu pavana

 
12.Uthare may Raghupathir , phalam Dasarathathmaja ,

Broovor  dhoorva dala  shyama asthayor Madhya Janardhana.

 
13.Srothram pathu Rajendro  drusou  Rajeeva lochana,

Granam pathu   Rajarshir  Gandou  may Janakipathi.

 
14.Karnamoole Kharadwamsi , phalam may RAghuvallabha,

Jihwam may Vakpathi  pathu Dandhapankthi Raguthama.

 
15.Oshtou Sri Ramachandro  may Mukham pathu parathpaa,

Kantam pthu  Jagat vandhya , skandhou may Ravananthaka

 
16.Dhanur bana dhara pathu Bhujou, may Bali mardhana,

Sarvanyanguli  parvana  hasthou  may Rakshanthaka.

 
17.Vaksho may pathu Kakustha , pathu may Hrudayam Hari,

Sthanou Sithapathi  pathu parswam may Jagadheeswara.

 
16.Madhyam may pathu Lakshmeeso , nabhim may Raghunayaka,

Kousalyeya kati pathu , prushtam  durgathi nasana

 
17.Guhyam pathu hrishikesa , sakdhini Sathya Vikrama,

OOru sarngadhara  pathu Januni  Hanumath Priya.

 
18.Jange pathu Jagat vyapi, Padhou may Thadakanthaka,

Sarvangam pathu may Vishnu , ,Sarva sandhhen anamaya.
 

19.Jnanendriyani  pranaadheen  pathu may Madhusoodhana,

Pathu Sri Ramabhadro  may Sabhdhadheen vishayanapi.

 
20.Dwipadhadheeni  bhoothani  math sambandhini  yani cha,

Jamadagnya maha darpa dalana  pathu thani may.
 

21.Soumithri poorvaja  pathu  vagvadinidriyani  cha,

Romanguranyaseshani  pathu Sugreeva rajhyadha.

22.Vang mano budhi  ahankarait  Jnana Ajnana kruthani cha,

Janmanthara kruthaneeha  paapani vividhani cha

 
23. Thani sarvani  dhdhwasu hara kodanda bandhana,

Pathu maam  sarvatho rama  Sarnga bana  dhara  sadaa.

24.Ithi Ramachandrasya  kavacham  Vajra samjnitham,

 Guhyad  guhyathamam  divyam  Sutheeshna muni sathama
 

25.Ya padeth   srunayad vaa  api  sravaayedh vaa  samahitha,

Sa yathi paramam sthanam  Ramachandra prasadatha.

 
26.Maha pathaka yuktho  vaa ghoghno  vaa broonahaa thadhaa,

Sri Ramachandra  kavacham  padanath  shudhimapnuyath.

 
27. Brahma hathyabhi  paapair muchyathe  nathra samsaya ,

Bho Sutheeshna yadha prushtam  thwaya mama puraa shubham,

Thatha sri Rama Kavacham  mayaa they  viniveditham.

 
                      Ithi Rama Kavacham  sampoornam