Posts tagged Lord Rama


Mantras

Ramashtakam

Ramashtakam Bhaje visesha sundaram, samastha papa khandanam, Swabhaktha chitha ranjanam, Sadaiva rama madvayam.                     Jatakalapa Shobhitham, Samastha papa nasakam, Swabhaktha bheethi bhanjanam, Bhajeha  rama …

Read more 0 Comments