Vedicfolks

Vakra Thunda Kavacham

Vakra Thunda Kavacham

 

1. Maulim Mahesa puthro   avyath,   Phalam pathu Vinayaka,

Trinethra pathu  may nethre , Soorpakarno aavathu   Sruthi.

 

2. Herambho  Rakshathu granam , Mukham pathu Gajanana,

Jihwaam pathu Ganeso , may kantam  Sri Kanta vallabha.

 

3. Skandho Mahabala   pathu  , Vignahaa pathu may Bhujou,

Karou Parasu bruth pathu , Hrudayam  Skanda poorvaja.

 

4. Madhyam Lambodhara  pathu, nabhim Sindhoora bhooshitha,

Jaganam Parvathi Puthra , Sakthini pathu pasa buth.

 

5. Januni Jagatham nadho, Janghe Mooshika vahana,

Padhou Padmasana pathu  Padhadho DAithya darpaha.

 

6. Yeka dandho agratha pathu  , prushte pathu Ganadhipa,

Parswayor   Modhaka aaharo , digvidhikshu   cha   sidhidha

 

7. Vrajatha sthishtatho  vaapi   jagrath  swapatho  asnatha,

Chathurthi vallabho deva pathu  may bhukthi mukthidha.

 

8. Idham pavithram stotram   cha  chathurthyaam    niyatha padeth,

Sindhooraktha   kusumair  Dhoorvaayaam  poojya   Vighnapam,

 

9. Raja, Raja sutho, Raja Pathni   , manthri  kulam  chalam,

Thasyaa avasyam  Bhavedh vasyam   Vighna raja prasadatha.

 

10. Sa manthra yanthram   ya stotram   kare samlikhya   dharayeth,

Dhana Dhanya Samrudhi   syath  nasthyaythra samsaya.

 

Asya Manthra

“Iym Kleem  Hreem  Vakrathundaya hum.”

 

11. Rasa laksham  sad ekagrai  Shadanga  nyasa poorvakam,

Hruthwaa  thad anthe   vidhivad   ashta dravyam   payo grutham.

 

12.Yam yam  kamam  abhidhyayan  kuruthe karma kinchana  ,

Tham tham  sarvam aapnothi   Vakra thunda prasadatha.

 

13.Brugu praneetham   ya stotram  padathe  bhuvi manava,

Bhaved avyath  aiswarya   sa  Ganesa  prasadatha.

 

          Ithi Ganesa Rakshakaram stotram sampoornam