Vedicfolks

Chandi Raksha Mantra

 

Audio Version

 

Chandi Raksha Mantra

Om Hreem Chaamunda Bhrakuti Attahaase Bheemdarshane
Raksha Raksha Chorebhyah Vajurvebhyah Agnibhayah
Shwapadebhyah Dushtajanebhyah Sarvebhyah
Sarvopadravebhyah Chandee Hreem Hreem Thah Thah |

 

This is very powerful Mantra. It will help you if you always feel unsafe.