Sri Hari Namashtakam

Sri Kesavachyutha mukunda Radangapane,

Govinda , madhava Janardhana dhanavare,

Narayanamarapathe , srijagannivasa,

Jihve japethi sathatham Maduraksharani.                        
 

Sri deva deva, madhusudhana, saranga pane,

Damodhararnva nikethana, Kaida bhaare,

Viswambharabharana  bhooshitha bhumipala,

Jihve japethi sathatham Maduraksharani.                         

 
Sri Padma lochana , gada dhara, Padmanabha,

Padmesha padma pada pavana, padma pane,

Peethambara ambara ruche ruchiravathara,

Jihve japethi sathatham Maduraksharani.                        

 
Srikantha kousthubha dhararthi harabjapane,

Vishno, Trivikrama , maheedhara, dharma setho,

Vaikunta vasa , vasudhadhipa, Vasudeva,

Jihve japethi sathatham Maduraksharani.                        

 
Sri Narasimha Narakanthaka, kanthamurthe,

Lakshmipathe, garudavahana, sesha sayin,

Kesi pranasana, sukesi kireeta moule,

Jihve japethi sathatham Maduraksharani.                        

 
Sri vathsa lanchana , surarshabha shankapane,

Kalpantha varidhi vihara hare murare,

Yagnesa yagnamaya yagnabhugadhi deva,

Jihve japethi sathatham Maduraksharani.                        

 
Sri Rama ravana ripo,raghu vamsa ketho,

Sithapathe, dasaradathmaja, Rajasimha,

Sugreevamithra mruga vedhana chapa bane,

Jihve japethi sathatham Maduraksharani.                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Sri Krishna vrushnivara yadhava radhikesa,

Govardhanodharana kamsa vinasa soure,

Gopala venu dhara pandu suthaika bandho,

Jihve japethi sathatham Maduraksharani.                        

 
Ithyashtakam Bhagavatha sathatham naro yo,

Namangitham patathi nithya mananya chetha,

Vishno param padamupaithi punarna jathu,

Mathu payodhara rasam pibadeeha sathyam.