Madhurashtakam


 

Audio Version

 

 

Madhurashtakam

  

Adharam Madhuram Vadanam Madhuram

Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram |

Hrudayam Madhuram Gamanam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 1 ||

 

Vachanam Madhuram Charitam Madhuram

Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |

Chalitam Madhuram Bhramitam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 2 ||

 

Venur Madhuro Renur Madhurah

Panir Madhurah Padau Madhurau |

Nrtyam Madhuram Sakhyam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 3 ||

 

Gitam Madhuram Peetam Madhuram

Bhuktam Madhuram Suptam Madhuram |

Rupam Madhuram Tilakam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 4 ||

 

Karanam Madhuram Taranam Madhuram

Haranam Madhuram Smaranam Madhuram |

Vamitam Madhuram Shamitam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 5 ||

 

Gunja Madhura Mala Madhura

Yamuna Madhura Vechi Madhura |

Salilam Madhuram Kamalam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 6 ||

 

Gopi Madhura Leela Madhura

Yuktam Madhuram Muktam Madhuram |

Drshtam Madhuram Shishtam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 7 ||

 

Gopa Madhura Gavo Madhura

Yashtir Madhura Srshtir Madhura |

Dalitam Madhuram Phalitam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 8 ||

 

Iti Shrimad Vallabhacharya virachitam

Madhurashtakam Sampurnam