Vedicfolks

Gopala Stotram

Gopala Stotram

 

Naveena neeradha shyamam , neelendivaralochanam,

Vallavee nandanam, Vande krishnam, Gopalaroopinam.          

 

Sphurad barhadhalodhbadha neela kunchita moordhajam,

Kadamba kusumobadha vanamala Vibhooshitham,                     

 

Ganda mandala samasargichalath kanchana kundalam,

Sthoola muthaphalodaraharadhypthitha vakshasam,                      

 

Hemangadhathula kotikireedojwala vigraham.,

Manda marutha samkshobhavathgithambhara sanchayam,            

 

Ruchiroshtaputanyasthavamsee madhra nisswanai,

Lasad gopalikaa chetho mohayantham muhoormuhu,                       

 

Veellava vadanam bhoja madhupana madhu vratham,

Kshobhayantham manasthasam sasmera panga veekshanai,                

 

Younaod binnadehabhi samsikthabhi parasparam,

Vichitrambharabhooshabhir gopa nareebhiravrutham,                            

 

Prabinnanjana kalindi  jala keli kalthsukam,

Yodhayantham kwachid gopan vyaharatham gavam ganam,                     

 

Kalindi jala samsarga  seethalanila sevithe,

Kadamba padaschaye sthitham vrundavane kwachith.                        

 

Rathna bhoodara  samlagna  rathnaasana parigraham,

Kalpa pada madhyastha hema manda pikagatham,                            

 

Vasantha kusuma modha  surabhee krutha ding mukhe,

Govardhana girou  ramye sthitham rasa rasothsakam,                         

 

 Savyahastha thalanyastha giri varyatha pathrakam,

Gandithagandalonmuktha  muktha sara Ghana ghanam,                        

 

Venu vadhya manollasakrutha humkara niswanai,

Savathsairanmukhai saswad gorulairabi veekshitham,                              

 

Krishna mevanugayadhbhisthascheshtavasa varthibhi,

Dandapasodhyutha  karair gopalair upashobhitham,                               

 

Naradhadhyair munisreshtair  veda vedantha paragai,

Preethi susnighdaya  vacha sthuyamanam parathparam,                            

 

Ya yenam chinthaye devam bhakthya samsthouthi manava,

Trisandhyam thasya thushto asou dadathi varameepsitham,                           

 

 Rajavallabhathamethi bhaveth sarva jana priya,

Achala sriyamapnothi  sa vagmi jayathe druvam.